Organizing Committee

FACULTY
    Chairman     Dr. Sheng-Nan Lu Taiwan
    Co-Chairman     Dr. Jen-I Hwang Taiwan
    Advisory member     Dr. Yi-Hong Chou Taiwan
    Dr. Shi-Ming Lin Taiwan
    Secretary general     Dr. Shu-Huei Shen Taiwan
    Dr. Chao-Hung Hung Taiwan
    Deputy Secretary general     Dr. Pi-Yi Chang Taiwan
    Dr. Yuan-Hung Kuo Taiwan
 
LOCAL COMMITTEE MEMBER
    Scientific program committee     Dr. Jing-Houng Wang Taiwan
    Dr. Chen-Chun Lin Taiwan
    Dr. Yi-Hsiang Huang
Taiwan
    Dr. Chao-Hung Hung
Taiwan
    Dr. Wei-Che Lin
Taiwan
    Dr. Shu-Huei Shen
Taiwan
    Dr. Chun-Ku Chen
Taiwan
    Dr. Yeun-Chung Chang Taiwan
    Communication     Dr. Chao-Hung Hung Taiwan
    Hospitality     Dr. Kai-Wen Huang Taiwan
    Dr. Chien-Hung Chen Taiwan
    Dr. Wei-Ting Chen Taiwan
    Social function     Dr. Pi-Yi Chang Taiwan
    Found raising committee (treasurer)     Dr. Yi-Hsiang Huang Taiwan
    Audit     Dr. Jen-I Hwang Taiwan
    Dr. Ja-Der Liang Taiwan